Image of report cover.

Rezime Egzekitif

Unified Planning Work Program
Federal Fiscal Year 2025

Boston Region MPO

 

 

Languages

English
Español
Português
Kreyòl Ayisyen
Tiếng Việt
简体中文
繁體中文

 

 

 


 

Rezime Egzekitif

MPO REJYON BOSTON

Òganizasyon planifikasyon metwopoliten (MPO) yo responsab pou bay fowòm pou pran desizyon sou fason pou yo alwe fon transpò federal pou pwojè kapital ak etid planifikasyon nan yon rejyon metwopolitèn gras ak yon pwosesis planifikasyon kontinyèl, konplè ak kowoperatif (3C). Chak rejyon metwopolitèn Ozetazini ki gen yon popilasyon 50,000 oswa plis—ki rele tou yon zòn ibanize—lejislasyon federal egzije pou etabli yon MPO.

 

Zòn planifikasyon MPO Rejyon Boston an etann sou 97 vil ak vil ak vilaj soti nan nò Boston rive Ipswich, nan sid jiska Marshfield, ak nan lwès jiska Interstate 495. Figi ES-1 montre kat minisipalite manm MPO Boston Rejyon yo.

 

Konsèy Administrasyon MPO a gen 22 manm ki gen dwa vote. Plizyè ajans eta, òganizasyon rejyonal, ak Vil Boston se manm pèmanan ki gen dwa vote, alòske 12 minisipalite yo eli kòm manm ki gen dwa vote pou yon manda twazan. Uit manm minisipal reprezante chak nan uit sou rejyon Boston an, epi kat reprezante syèj minisipal yo. Administrasyon Federal Otowout (Federal Highway Administration (FHWA)) ak Administrasyon Federal Transpò (Federal Transit Administration (FTA)) patisipe nan konsèy MPO a kòm manm konsiltatif, ki pa gen dwa vote.

 

Se Pèsonèl Santral Planifikasyon Transpò a, yon gwoup planifikatè, analis done, enjenyè, ak lòt pwofesyonèl ki soutni MPO a.

 

Figi ES-1

Minisipalite nan rejyon Boston

PWOGRAM TRAVAY PLANIFIKAYON INIFIYÈ (UPWP)

Yon vizyon sou 20 an gide travay MPO a pou yon sistèm transpò modèn, san danje, ekitab, aksesib, fyab, fleksib, ak dirab pou rejyon an. Vizyon sa a dekri nan Plan Transpò alontèm (LRTP) MPO aktyèl la, Destinasyon 2050. Travay planifikasyon transpò ki finanse atravè UPWP a fait pati entegrant reyalizasyon vizyon rejyonal sa a.

 

UPWP a se yon dokiman planifikasyon pou yon ane ak plan finansye ki eksplike kijan rejyon Boston an pral depanse lajan federal pou planifikasyon transpò li yo nan yon ane fiskal federal (FFY) konfòmeman ak vizyon, bi ak objektif alontèm li yo.

 

Devlopman UPWP a enplike priyorite tout travay potansyèl nan pwogram, etid ak analiz teknik planifikasyon transpò ankou MPO a ke yo ta ka antreprann opwofi rejyon an pandan yon ane done yo bay. Yo dokimante pòte ak bidjè travay priyoritè yo nan UPWP la. Objektif la se asire ke travay MPO a antreprann sipòte objektif transpò rejyon an.

 

Anplis travay MPO a finanse, CTPS fè analiz planifikasyon ak etid ajans transpò ke Eta yo, tankou MassDOT, Otorite Transpò Bè Massachusetts (Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA)), ak Otorite Pò Massachusetts Massachusetts Massachusetts Port Authority (Massport) finanse

 

PWOGRAM AK ETID UPWP YO

Kantite total finansman (enkli finansman federal ak fon kontrepati) ki pwograme nan UPWP sa a se $7,537,395. Fon sa yo soti nan FHWA ak FTA ak MassDOT ki bay lajan ki nesesè yo. Fon federal ki soti nan FHWA, ke yo rekonèt kòm fon FHWA 3C Planning (PL), yo distribye atravè rejyon MPO yo gras ak yon fòmil Asosyasyon Ajans Planifikasyon Rejyonal Massachusetts devlope. Depatman Transpò Massachusetts (Massachusetts Department of Transportation (MassDOT) bay tout fon federal ki pwograme nan UPWP a kòm fon FHWA 3C PL. Fon federal ki soti nan FTA yo konnen kòm fon Planifikasyon FTA 3C (Seksyon 5303). Alafwa fon FHWA 3C PL ak fon Planifikasyon FTA 3C ki pwograme nan UPWP sa a gen ladann yon kontrepati Leta. Depi 2019, MassDOT te transfere fon Seksyon 5303 ki soti nan FTA a FHWA pou yo ka administre kòm yon Sibvansyon Planifikasyon Konsolide.

 

MPO a itilize finansman pou mennen pwogram ak plan sa yo :

 

Plan Transpò alontèm (LRTP)

LRTP gide envestisman transpò pou rejyon Boston pou omwen 20 ane kap vini yo epi yo aktyalize l chak kat ane. Li sèvi kòm dokiman gid MPO a lè li tabli vizyon, bi, objektif, ak apwòch envestisman rejyonal transpò MPO a opere. MPO a te adopte LRTP aktyèl la, Destinasyon 2050, an 2023, epi li espere adopte pwochen LRTP a an 2027.

 

Pwogram Amelyorasyon Transpò (TIP)

TIP la se yon pwogram senkan envèstisman planifye, ki gen kontrent finansyèman nan sistèm transpò rejyon metwopoliten an ke bi ak objektif ki tabli nan LRTP a gide epi yo aktyalize l chak ane.

 

Pwogram Travay Planifikasyon Inifye (UPWP)

Yo devlope UPWP a chak ane epi li gen ladan l deskripsyon ak bidjè pou travay anplwaye MPO yo pral fè pou sipòte bi ak objektif MPO yo pandan Ane fiscal Federal k ap vini an.

 

Pwogram Angajman Piblik la

MPO a angaje piblik la nan pwosesis planifikasyon transpò a pou amelyore desizyon y ap pran nan ede li eklere enpak sosyal, ekonomik ak anviwonman desizyon planifikasyon transpò yo. Anplwaye yo kowòdone efò angajman piblik ak Pwogram Ekite Transpò MPO a ak Konsèy Konsiltatif Transpò Rejyonal la pou asire tout manm piblik la gen opòtinite enpòtan pou patisipe nan pwosesis planifikasyon transpò ki fasone rejyon Boston an.

 

Planifikasyon ak pwogramasyon ki baze sou pèfòmans (PBPP)

Travay PBPP CTPS a enplike itilizasyon done pou devlope objektif pèfòmans an matyè sekirite woutye ak transpò piblik, Aktif otowout ak transpò piblik, jesyon anbouteyaj, fyabilite tan trajè, ak kalite lè ak emisyon, nan orizon anyèl, dezan, ak katran pou sistèm transpò rejyon.

 

Pwogram Ekite Transpò

Pwogram ekite a asire ke bezwen popilasyon sistèm transpò a mal desèvi ak reprezante tradisyonèlman nan pwosesis planifikasyon transpò a abòde nan tout pwosesis planifikasyon an. Popilasyon sa yo gen ladan popilasyon minoritè, popilasyon ki gen revni fèb, moun ki gen yon konpetans limite nan anglè, granmoun aje, jèn, ak moun ki andikape.

 

Konfòmite a Kalite Lè ak Aktivite Sipò

Pwogram bon jan kalite lè a asire ke MPO a konfòme ak Amannman 1990 la nan Lwa sou Lè Pwòp la epi li bay ekspètiz ak sipò nan kalite lè ak klima.

 

Pwogram Pwosesis Jesyon Konjesyon (CMP)

Pwogram CMP a responsab pou kontwole konjesyon, mobilite, ak bezwen sekirite sistèm transpò a.

 

Pwogram Rezilyans Klimatik

Pwogram detèminasyon an evalye vilnerabilite yo epi kowòdone amelyorasyon rezistans pou fè fas ak risk pou rejyon an ke inondasyon, elevasyon nivo lanmè, ak monte tanperati poze.

 

Prizanchaj planifikasyon Kago

Pwogram machandiz la prevwa politik ak enfrastrikti ki pèmèt sikilasyon kago ak machandiz pa wout, tren, dlo, ak lè.

 

Amelyorasyon Modèl Rejyonal yo

Pwogram sa a sipòte rechèch ak devlopman ki mennen nan amelyorasyon modèl demann vwayaj rejyonal MPO a kenbe.

 

Pwogram Done

Pwogram done a mennen efò estratejik pou amelyore fason yo itilize, devlope ak pataje done yo nan MPO a.

 

Pwogram Planifikasyon Bisiklèt ak Pyeton

Pwogram sa a sèvi ak koleksyon done, analiz, ak asistans teknik pou amelyore sekirite ak konfò pou moun k ap mache, monte bisiklèt, oswa k ap itilize aparèy èd a mobilite yo.

 

Pwogram Enfrastrikti Mobilite Miltimodal

Pwogram sa a fè etid sou wout, koridò, ak entèseksyon pou abòde bezwen transpò rejyonal ak kominotè.

 

Sipò pou MPO a ak Pwosesis 3C li yo

Dapre pwogram sa a, anplwaye yo aplike règleman MPO yo, planifye ak kowòdone livrezon enfòmasyon pou pran desizyon MPO yo, epi sipòte operasyon MPO a ak komite li yo. Li enplike tou pote sipò pou jesyon reyinyon MPO ak planifikasyon ajanda.

 

Plan Daksyon Vizyon Zero

MPO Rejyon Boston ap kreye yon Plan Aksyon Vizyon Zero pou 97 vil ak vilaj ki nan rejyon Boston an. Se yon sibvansyon planifikasyon Lari ak Wout an Sekirite Pou Tout Moun (Safe Streets and Roads for All (SS4A)) ki soti nan Depatman Transpò Etazini (USDOT) ki finanse travay sa a.  Nan devlopman Plan Daksyon Vizyon Zero a, MPO a pral adopte apwòch Sistèm Sekirite ki konsidere lanmò ak blesi grav inakseptab, konsantre sou sekirite pou moun, rekonèt ke moun fè erè, ak bati aksè pou anpeche aksidan grav. Plan Daksyon Vizyon Zero a pral gen ladan analiz done aksidan yo pou idantifye tandans ak koridò ki gen gwo risk, angajman ak kominote pwoblèm sekirite woutye afekte nan yon fason ki pa pwopòsyonèl, ak fòmilasyon rekòmandasyon Politik ak Pwojè ki fonde sou prèv ak done.

 

Asistans teknik

Anplis pwogram ak etid ki anwo yo, MPO finanse ak fè travay asistans teknik atravè pwogram Asistans Teknik Transpò Kominotè a ak pwogram Sipò Teknik Planifikasyon Sèvis Transpò Rejyonal la.

 

Etid Disrè Anen Fiskal Federal 2025

Bluebikes ak Koneksyon MBTA

Anplwaye MPO yo pral aplike yon kad analitik pou egzamine efè entèripsyon sèvis transpò piblik yo sou itilizasyon Bluebikes, nan objektif pou konprann nan ki mezi itilizatè regilye transpò piblik yo te opte pou Bluebikes lè transpò piblik pa t disponib oswa lè yo te santi l twò difisil pou itilize.

 

Tarifikasyon Woutye : Ekilibre Nesesite pou yon Tranzisyon nan Mobilite Dirab ak Konsiderasyon Ekite

Anplwaye MPO yo pral apiye sou yon etid resan sou Tarifikasyon Woutye pou egzamine pi byen kilomèt machin yo pakou nan nivo minisipalite a epi vize pou bay estimasyon revni ke diferan estrateji tarifikasyon pwodwi. Anplwaye yo pral egzamine tou enpak diferan politik tarifikasyon woutye yo sou kominote Jistis Anviwònmantal yo.

 

Dekabonize sektè kago la: Eksplore potansyèl pou itilize bisiklèt kago elektrik pou livrezon machandiz premye/dènye kilomèt

Anplwaye MPO yo pral eksplore potansyèl pou etabli sant kago nan katye yo ak itilize bisiklèt kago elektrik pou livrezon machandiz premye/dènye kilomèt atravè rejyon Boston an. Sistèm sa a ta ka abòde bezwen ijan pou dekabonize sektè kago a.

 

Tablo ES-1 gen bidjè ki te alwe a aktivite planifikasyon 3C MPO a nan ane 2025. Tablo a reflete fon PL metwopolitèn FHWA ak fon Seksyon 5303 FTA, ke CTPS ak Konsèy Planifikasyon Rejyon Metwopoliten (MAPC) espere depanse nan ane 2025. Tablo a reflete tou travay CTPS pral fè ak fon lòt ajans transpò yo bay. yo Yo rezime nouvo etid yo chwazi pou finansman okou Ane Fiskal Federal 2025 la pi ba a nan Tablo ES-2.

 

Tablo ES-1

Bidjè Pwogram Travay Planifikasyon Inifye pou Ane Fiscal Federal 2025

 

 

Etid ak Pwogram 3C pa Kategori Bidjetè Pwopozisyon Bidjè CTPS pou Ane Fiscal Federal 2025 
Jesyon Resous ak Aktivite Sipò $400,000
Kondisyon pou Sètifikasyon MPO $4,922,017
Analiz teknik ankou ke MPO finanse  $148,500
Nouvo Etid Diskrè ke MPO finanse $150,000
Fon PL MassDOT*ke dirije  $352,367
Asistans dirèk $175,000
Bidjè Total CTPS pou Anne Fiscal Federal 2025 $6,147,884

 

Etid ak Pwogram 3C pa Kategori Bidjetè MAPC Pwopozisyon Bidjè MAPC pou Ane Fiskal Federal 2025 
Etid planifikasyon ak analiz teknik MAPC $817,511
Administrasyon, Jesyon Resous, ak Aktivite Sipò MAPC $572,000
Total Fon MAPC Pwograme pou Ane Fiskal Federal  UPWP 2025 $1,389,511

 

Ajans ki Sipòte Travay MPO/3C Pwopozisyon Bidjè Ane Fiskal federal 2025
CTPS $6,147,884
MAPC  $1,389,511
Sou-total Bidjè 3C $7,537,395

 

Bidjè UPWP Ane Fiskal Federal 2025  $7,537,395

 

Remak: Bidjè sa a gen ladan salè, frè jeneral, ak kou sipò dirèk.

* Yo mennen pwojè nan kategori sa a sou non MassDOT men yo finanse atravè kontra MPO 3C la.

 

 

Tablo ES-2

Nouvo Etid Disrè Finanse nan Ane Fiskal Federal 2025 la

 

ID Universe   ID Pwojè a Etid oswa Pwogram Pwopozisyon Bidjè CTPS pou Ane Fiskal Federal  2025 
M-2 13819 Koneksyon Bluebikes ak MBTA $60,000
M-4 13820 Tarifikasyon Woutye: Ekilibre Nesesite pou yon Tranzisyon nan Mobilite Dirab ak Konsiderasyon Ekite $50,000
F-1 13821 Dekabonize sektè kago la : eksplore potansyèl pou itilize bisiklèt kago el-ektwonik pou livrezon machandiz premye/dènye kilomèt $40,000
Total pou nouvo etid diskrè yo blank blank $150,000

 

 

 

ELABORE UPWP A

Pwosesis anyèl pou kreye UPWP a gen ladan tou de jenere ak evalye ide pou etid diskrè, ansanm ak mizajou chan aplikasyon ak rezilta yo atann pou pwogram ankou yo, aktivite analiz teknik, kondisyon sètifikasyon, ak aktivite sipò administratif.

 

Lide pou etid, aktivite analiz teknik, ak aplikasyon pou pwogram ankou yo soti nan sous sa yo:

Angajman Piblik LA

Nan fen pwosesis devlopman dokiman an, MPO vote pou pibliye yon bouyon UPWP pou egzamen piblik la. Anplwaye MPO afiche dokiman an sou sitwèb MPO a (www.bostonmpo.org) epi anonse piblikasyon li atravè yon lis distribisyon imel ki gen ladann kontak minisipal yo, manm piblik ki enterese yo, ak lòt moun ki gen enterè nan rejyon an, ak atravè rezo sosyo. Anplwaye MPO yo mande tou opinyon piblik la pandan jounen pòt ouvè, reyinyon ak moun ki gen enterè yo, ak nan evènman piblik yo. Anplwaye MPO yo konpile kòmantè yo resevwa pandan peryòd egzamen piblik la epi prezante yo bay konsèy MPO a. Peryòd kòmantè piblik la pou UPWP Ane Fiskal Federal 2025 la te kòmanse le [   ] epi fini le [   ].

MEZIRE PWOGRÈ

MPO a kontwole pwogrè pwogram ak etid lè li fè travay sa yo :

 

 

 

Back to top