Image of report cover.

Tóm Tt Điu Hành

Unified Planning Work Program
Federal Fiscal Year 2025

Boston Region MPO

 

 

Languages

English
Español
Português
Kreyòl Ayisyen
Tiếng Việt
简体中文
繁體中文

 

 

 


 

Tóm Tt Điu Hành

MPO khu vc Boston

Các Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị (Metropolitan planning organizations, hoặc MPO) chịu trách nhiệm cung cấp các diễn đàn để đưa ra quyết định về cách phân bổ vốn giao thông liên bang cho các dự án vốn và nghiên cứu quy hoạch trong khu vực đô thị thông qua quy trình lập kế hoạch liên tục, toàn diện và hợp tác (continuing, comprehensive, và cooperative, hoặc 3C). Mỗi khu vực đô thị ở Hoa Kỳ có dân số từ 50.000 người trở lên—còn được gọi là khu vực đô thị hóa—được pháp luật liên bang yêu cầu phải thành lập MPO.

 

Khu vực quy hoạch của MPO Khu vực Boston trải dài trên 97 thành phố và thị trấn từ Boston về phía bắc đến Ipswich, phía nam đến Marshfield và phía tây đến Xa lộ Liên tiểu bang 495. Hình ES-1 hiển thị bản đồ các đô thị thành viên của MPO khu vực Boston.

 

Hội đồng MPO có 22 thành viên có quyền biểu quyết. Một số cơ quan tiểu bang, tổ chức khu vực và Thành phố Boston là thành viên bỏ phiếu thường trực, trong khi 12 thành phố trực thuộc trung ương được bầu làm thành viên bỏ phiếu với nhiệm kỳ ba năm. Tám thành viên thành phố đại diện cho mỗi tiểu vùng trong số tám tiểu vùng của khu vực Boston và bốn thành viên đại diện cho các ghế thành phố lớn. Cơ quan Quản lý Đường cao tốc Liên bang (FHWA) và Cơ quan Quản lý Vận tải Liên bang (FTA) tham gia vào hội đồng MPO với tư cách là thành viên cố vấn, không bỏ phiếu.

 

MPO được hỗ trợ bởi Ban Kế hoạch Giao thông Trung ương, một nhóm các nhà quy hoạch, nhà phân tích dữ liệu, kỹ sư và các chuyên gia khác.

 

Hình ES-1

Các đô thị ở Khu vực Boston

Chương Trình Công Tác Quy Hoạch Thống Nhất (The Unified planning work program, hoặc UPWP)

Công việc của MPO được định hướng bởi tầm nhìn 20 năm về một hệ thống giao thông hiện đại, an toàn, công bằng, dễ tiếp cận, đáng tin cậy, linh hoạt và bền vững cho khu vực. Tầm nhìn này được mô tả trong Kế hoạch Vận tải Tầm xa (Long-Range Transportation Plan, hoặc LRTP), Điểm đến 2050 hiện tại của MPO. Công tác quy hoạch giao thông vận tải được tài trợ thông qua UPWP là không thể thiếu để đạt được tầm nhìn khu vực này.

 

UPWP là tài liệu lập kế hoạch một năm và kế hoạch tài chính giải thích cách khu vực Boston sẽ chi tiêu quỹ quy hoạch giao thông vận tải liên bang trong một năm tài chính liên bang nhất định (Federal fiscal year, hoặc FFY) phù hợp với tầm nhìn, mục tiêu và mục tiêu dài hạn của khu vực.

 

Việc phát triển UPWP liên quan đến việc ưu tiên tất cả các nhiệm vụ tiềm năng trong các chương trình, nghiên cứu và phân tích kỹ thuật quy hoạch giao thông đang diễn ra của MPO có thể được thực hiện để mang lại lợi ích cho khu vực trong một năm nhất định. Phạm vi và ngân sách của công việc ưu tiên được ghi lại trong UPWP. Mục đích là để đảm bảo rằng công việc do MPO thực hiện hỗ trợ các mục tiêu giao thông vận tải của khu vực.

 

Ngoài công việc do MPO tài trợ, CTPS còn thực hiện các phân tích và nghiên cứu quy hoạch được tài trợ bởi các cơ quan giao thông vận tải của tiểu bang, bao gồm MassDOT, Cơ quan Vận tải Vịnh Massachusetts (MBTA) và Cơ quan Cảng Massachusetts (Massport).

 

Chương trình và nghiên cứu UPWP

Tổng số tiền tài trợ (bao gồm tài trợ liên bang và quỹ đối ứng) được lập trình trong UPWP này là $7,537,395. Các khoản tiền này đến từ cả FHWA và FTA với MassDOT cung cấp số tiền đối ứng cần thiết. Các quỹ liên bang có nguồn gốc từ FHWA, được gọi là quỹ Lập kế hoạch 3C (PL) của FHWA, được phân bổ khắp các khu vực MPO bằng cách sử dụng công thức do Hiệp hội các Cơ quan Quy hoạch Khu vực Massachusetts phát triển. Tất cả các quỹ liên bang được lập trình trong UPWP đều được Bộ Giao thông vận tải Massachusetts (MassDOT) phân bổ cho MPO khu vực Boston dưới dạng quỹ FHWA 3C PL. Các quỹ liên bang có nguồn gốc từ FTA được gọi là Quỹ lập kế hoạch FTA 3C (Mục 5303). Cả quỹ FHWA 3C PL và quỹ Kế hoạch FTA 3C được lập trình trong UPWP này đều bao gồm sự phù hợp của tiểu bang. Kể từ năm 2019, MassDOT đã chuyển quỹ Mục 5303 từ FTA sang FHWA để quản lý dưới dạng Trợ cấp Kế hoạch Hợp nhất.

 

MPO sử dụng kinh phí để thực hiện các chương trình và kế hoạch sau:

 

Kế Hoạch Vận Chuyển Tầm Xa (LRTP)

LRTP hướng dẫn đầu tư giao thông vận tải cho khu vực Boston trong ít nhất 20 năm tới và được cập nhật bốn năm một lần. Nó đóng vai trò là tài liệu hướng dẫn của MPO bằng cách thiết lập tầm nhìn, mục tiêu, mục tiêu và phương pháp đầu tư về giao thông vận tải khu vực mà MPO vận hành. MPO đã thông qua LRTP hiện tại, Destination 2050, vào năm 2023 và dự kiến ​​sẽ áp dụng LRTP tiếp theo vào năm 2027.

 

Chương trình Cải thiện Giao thông Vận tải (Transportation Improvement Program, hoặc TIP)

TIP là một chương trình đầu tư theo kế hoạch, kéo dài 5 năm, có hạn chế về tài chính vào hệ thống giao thông của khu vực đô thị, được hướng dẫn bởi các mục tiêu và mục tiêu được thiết lập trong LRTP và được cập nhật hàng năm.

 

Chương Trình Công Tác Lập Kế Hoạch Thống Nhất (UPWP)

UPWP được phát triển hàng năm và bao gồm các mô tả cũng như ngân sách cho công việc mà nhân viên MPO sẽ tiến hành để hỗ trợ các mục tiêu và mục tiêu của MPO trong năm tài chính sắp tới.

 

Chương Trình Tham Gia Ca Công Chúng

MPO thu hút công chúng tham gia vào quá trình quy hoạch giao thông vận tải để cải thiện việc ra quyết định bằng cách giúp làm sáng tỏ các tác động xã hội, kinh tế và môi trường của các quyết định quy hoạch giao thông vận tải. Nhân viên điều phối các nỗ lực thu hút sự tham gia của công chúng với Chương trình Công bằng Giao thông vận tải của MPO và Hội đồng Tư vấn Giao thông Khu vực để đảm bảo rằng tất cả các thành viên của công chúng đều có cơ hội có ý nghĩa để tham gia vào quá trình lập kế hoạch giao thông vận tải định hình khu vực Boston.

 

Lên Chương Trình Và Hoạch Định Dựa Trên Hiệu Suất (PBPP)

Công việc PBPP của CTPS liên quan đến việc sử dụng dữ liệu để phát triển các mục tiêu hiệu suất về an toàn đường bộ và giao thông công cộng, tài sản đường cao tốc và giao thông công cộng, quản lý tắc nghẽn, độ tin cậy về thời gian di chuyển cũng như chất lượng không khí và khí thải trong tầm nhìn hàng năm, hai năm và bốn năm đối với giao thông vận tải của khu vực hệ thống.

 

Chương Trình Công Bng Giao Thông Vn Ti

Chương trình công bằng đảm bảo rằng nhu cầu của người dân không được hệ thống giao thông phục vụ và theo truyền thống không được đề cập trong quá trình lập kế hoạch giao thông vận tải sẽ được giải quyết trong suốt quá trình lập kế hoạch. Những nhóm này bao gồm nhóm dân tộc thiểu số, nhóm dân số có thu nhập thấp, người có trình độ tiếng Anh hạn chế, người lớn tuổi, thanh niên và người khuyết tật.

 

Các Hoạt Động Hỗ Trợ Và Tuân Thủ Chất Lượng Không Khí

Chương trình chất lượng không khí đảm bảo rằng MPO tuân thủ các Bản sửa đổi Đạo luật Không khí Sạch năm 1990 và cung cấp kiến ​​thức chuyên môn cũng như hỗ trợ về các vấn đề về chất lượng không khí và khí hậu.

 

Chương Trình Quy Trình Qun Lý Tc Nghn (CMP)

Chương trình CMP chịu trách nhiệm giám sát các nhu cầu về tắc nghẽn, di chuyển và an toàn của hệ thống giao thông.

 

Chương Trình Chng Chu Khí Hu

Chương trình phục hồi đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và điều phối các biện pháp cải thiện khả năng phục hồi nhằm giải quyết các rủi ro đối với khu vực do lũ lụt, mực nước biển dâng và nhiệt độ tăng cao gây ra cho khu vực.

 

Hỗ Trợ Lập Kế Hoạch Vận Chuyển Hàng Hóa

Chương trình vận tải hàng hóa hoạch định các chính sách và cơ sở hạ tầng cho phép vận chuyển hàng hóa và hàng hóa bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không.

 

Nâng Cao Mô Hình Khu Vực

Chương trình này hỗ trợ nghiên cứu và phát triển nhằm cải thiện mô hình nhu cầu đi lại trong khu vực do MPO duy trì.

 

Chương Trình Quy Hoạch Xe Đạp Và Người Đi Bộ

Chương trình này sử dụng việc thu thập, phân tích dữ liệu và hỗ trợ kỹ thuật để cải thiện sự an toàn và thoải mái cho những người đi bộ, đi xe đạp hoặc sử dụng các thiết bị hỗ trợ di chuyển.

 

Chương Trình Cơ Sở Hạ Tầng Di Động Đa Phương Thức

Chương trình này tiến hành nghiên cứu về đường bộ, hành lang và nút giao thông để giải quyết nhu cầu giao thông trong khu vực và cộng đồng.

Hỗ trợ MPO và Quy trình 3C của Tổ chức

Theo chương trình này, nhân viên thực hiện các chính sách của MPO, lập kế hoạch và điều phối việc cung cấp thông tin cho việc ra quyết định của MPO, đồng thời hỗ trợ hoạt động của MPO và các ủy ban của tổ chức. Nó cũng liên quan đến việc cung cấp hỗ trợ cho việc quản lý cuộc họp MPO và lập kế hoạch chương trình nghị sự.

 

Kế hoạch hành động Vision Zero

MPO khu vực Boston đang xây dựng Kế hoạch hành động Vision Zero cho 97 thành phố và thị trấn trong khu vực Boston. Công việc này được tài trợ bởi quỹ quy hoạch Đường phố và Đường bộ An toàn cho Tất cả (SS4A) từ Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ (USDOT). Khi phát triển Kế hoạch hành động Vision Zero, MPO sẽ áp dụng cách tiếp cận Hệ thống an toàn coi tử vong và thương tích nghiêm trọng là không thể chấp nhận được, tập trung vào sự an toàn cho con người, thừa nhận rằng con người mắc sai lầm và xây dựng các biện pháp dự phòng để ngăn chặn các vụ tai nạn nghiêm trọng. Kế hoạch hành động Vision Zero sẽ bao gồm phân tích dữ liệu va chạm để xác định xu hướng và hành lang có rủi ro cao, tham gia với các cộng đồng bị ảnh hưởng không cân xứng bởi các vấn đề an toàn đường bộ và xây dựng các khuyến nghị dự án và chính sách dựa trên dữ liệu, dựa trên bằng chứng.

 

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Ngoài các chương trình và nghiên cứu trên, MPO còn tài trợ và tiến hành công việc hỗ trợ kỹ thuật thông qua chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật Giao thông Vận tải Cộng đồng và chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật Lập kế hoạch Dịch vụ Vận tải Khu vực.

 

Nghiên Cứu Riêng Biệt Năm Tài Chính 2025

Kết nối Bluebike và MBTA

Nhân viên MPO sẽ áp dụng khung phân tích để kiểm tra tác động của việc gián đoạn dịch vụ vận chuyển đối với việc sử dụng Bluebikes, nhằm mục đích tìm hiểu mức độ mà người dùng phương tiện công cộng thường xuyên lựa chọn sử dụng Bluebikes khi phương tiện công cộng không có sẵn hoặc được cho là quá khó sử dụng.

 

Giá Biểu Đường Bộ: Cân Nhắc Nhu Cầu Chuyển Đổi Sang Di Chuyển Bền Vững Với Các Cân Nhắc Về Công Bằng

Nhân viên MPO sẽ dựa trên nghiên cứu về Giá biểu Đường bộ gần đây để xem xét kỹ hơn số dặm xe đã đi ở cấp đô thị và nhằm mục đích đưa ra ước tính về doanh thu được tạo ra bởi các chiến lược định giá khác nhau. Nhân viên cũng sẽ kiểm tra các tác động khác nhau của chính sách định giá đường bộ đối với các cộng đồng Công lý Môi trường.

 

Khử Cacbon Trong Lĩnh Vực Vận Tải Hàng Hóa: Khám phá tiềm năng sử dụng xe đạp chở hàng điện tử để vận chuyển hàng hóa chặng đầu/cuối

Nhân viên MPO sẽ khám phá tiềm năng thiết lập các trung tâm vận chuyển hàng hóa lân cận và sử dụng xe đạp chở hàng điện tử để vận chuyển hàng hóa chặng đầu/cuối trên khắp khu vực Boston. Hệ thống này có thể giải quyết nhu cầu cấp thiết để khử cacbon trong lĩnh vực vận tải hàng hóa.

 

Bảng ES-1 chứa ngân sách được phân bổ cho các hoạt động lập kế hoạch 3C của MPO trong năm tài chính 2025. Bảng này phản ánh quỹ Quy hoạch đô thị (PL) của FHWA và Quỹ FTA Mục 5303 mà CTPS và Hội đồng Quy hoạch Khu vực Đô thị (MAPC) dự kiến ​​sẽ chi tiêu trong năm tài chính 2025. Bảng này cũng phản ánh công việc mà CTPS sẽ tiến hành với tài trợ được cung cấp bởi các cơ quan vận chuyển khác. Các nghiên cứu mới được chọn tài trợ trong FFY 2025 được tóm tắt bên dưới trong Bảng ES-2.

 

Bảng ES-1

Ngân Sách Chương Trình Công Tác Quy Hoạch Thống Nhất Cho Năm Tài Chính 2025

 

Các Nghiên Cứu Và Chương Trình 3C Theo Hạng Mục Ngân Sách Đề Xuất Ngân Sách CTPS năm tài khóa 2025
Hoạt Động Hỗ Trợ Và Quản Lý Tài Nguyên $400,000
Yêu Cầu Chứng Nhận MPO $4,922,017
Các Phân Tích Kỹ Thuật Do MPO Tài Trợ Đang Diễn Ra $148,500
Các Nghiên Cứu Riêng Biệt Mới Do MPO Tài Trợ  $150,000
Quỹ PL do MassDOT chỉ đạo* $352,367
Hỗ Trợ Trực Tiếp $175,000
Tổng Ngân Sách CTPS FFY 2025 $6,147,884

 

Các Nghiên Cứu Và Chương Trình 3C Theo Hạng Mục Ngân Sách MAPC Đề Xuất Ngân Sách MAPC FFY 2025
Các Nghiên Cứu Quy Hoạch và Phân Tích Kỹ Thuật của MAPC $817,511
Các Hoạt Động Quản Lý và Hỗ Trợ Tài Nguyên của MAPC $572,000
Tổng Quỹ Đã Lên Chương Trình theo UPWP của MAPC trong FFY 2025 $1,389,511

 

Cơ Quan Hỗ Trợ Công Tác MPO/3C Đề Xuất Ngân Sách
FFY 2025
CTPS $6,147,884
MAPC  $1,389,511
Tổng Phụ Ngân Sách 3C $7,537,395

 

Ngân Sách UPWP FFY 2025 $7,537,395

 

Ghi chú: Ngân sách này bao gồm tiền lương, chi phí chung và chi phí hỗ trợ trực tiếp.

*Các dự án thuộc danh mục này được thực hiện thay mặt cho MassDOT nhưng được tài trợ thông qua hợp đồng MPO 3C.

 

 

Bảng ES-2

Các Nghiên Cứu Mới Được Tài Trợ Riêng Trong Năm Tài Chính FFY 2025

 

ID Tập hợp Dự án ID Dự án Nghiên cứu hoặc Chương trình Đề Xuất Ngân Sách CTPS FFY 2025
M-2 13819 Kết nối Bluebike và MBTA $60,000
M-4 13820 Giá Biểu Đường Bộ: Cân bằng nhu cầu chuyển đổi sang di chuyển bền vững với các cân nhắc về công bằng $50,000
F-1 13821 Khử Cacbon Trong Lĩnh Vực Vận Tải Hàng Hóa: Khám phá tiềm năng sử dụng xe đạp chở hàng điện tử để giao hàng chặng đầu/cuối $40,000
Tổng Số Cho Các Nghiên Cứu Riêng Biệt Mới blank blank $150,000

 

 

Phát triển UPWP

Quá trình tạo UPWP hàng năm bao gồm cả việc tạo và đánh giá các ý tưởng cho các nghiên cứu riêng biệt, cũng như cập nhật phạm vi và kết quả dự kiến ​​​​cho các chương trình đang diễn ra, hoạt động phân tích kỹ thuật, yêu cầu chứng nhận và hoạt động hỗ trợ hành chính.

 

Ý tưởng nghiên cứu, hoạt động phân tích kỹ thuật và sản phẩm bàn giao cho các chương trình đang diễn ra đến từ các nguồn sau:

Sự Tham Gia Của Công Chúng

Đến cuối quá trình phát triển tài liệu, MPO bỏ phiếu để phát hành bản dự thảo UPWP cho công chúng xem xét. Nhân viên MPO đăng tài liệu lên trang web của MPO (www.bostonmpo.org) và công bố bản phát hành của nó thông qua danh sách phân phối email bao gồm các địa chỉ liên hệ của thành phố, các thành viên quan tâm của công chúng và các bên liên quan khác trong khu vực và qua phương tiện truyền thông xã hội. Nhân viên MPO cũng lấy ý kiến ​​đóng góp của công chúng trong các buổi họp công khai, các cuộc họp với các bên liên quan và tại các sự kiện công cộng. Nhân viên MPO tổng hợp các ý kiến ​​nhận được trong giai đoạn xem xét công khai và trình bày chúng với Ban điều hành MPO. Giai đoạn lấy ý kiến ​​công chúng về UPWP năm tài khóa FFY 2025 bắt đầu vào ngày [   ] và kết thúc vào ngày [   ].

Đo Lường Tiến Độ

MPO giám sát tiến độ của các chương trình và nghiên cứu bằng cách thực hiện các nhiệm vụ sau:

 

 

Back to top