Các Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị Khu Vực Boston        2022

Photo of MBTA Bus

 

 

Sổ Tay PEP

Hướng Dẫn về Chương Trình Tham Gia của MPO Khu Vực Boston

Quý vị có phải là một nhà lãnh đạo cộng đồng, nhà vận động chính sách, quan chức dân bầu, chuyên viên quy hoạch thành phố, hoặc người muốn tìm hiểu thêm về cách tham gia quy trình quy hoạch giao thông khu vực không? Thì hướng dẫn này là dành cho quý vị.

 

Trong hướng dẫn này

Chương Trình Tham Gia (PEP) của MPO Khu Vực Boston

Các thành viên của MPO Khu Vực Boston

Mục đích của các MPO

Các cơ hội tham gia quy trình quy hoạch

Các nguyên tắc tham gia của MPO

Lịch sử của MPO

 

Chương Trình Tham Gia của MPO là gì?

Chương Trình Tham Gia (Public Engagement Program, PEP) của Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị (Metropolitan Organization, MPO) Khu Vực Boston là chiến lược của MPO để đảm bảo tất cả mọi người tham gia quy trình quy hoạch giao thông khu vực của Boston. Chương trình này nỗ lực đảm bảo rằng tất cả công chúng có cơ hội tham gia, bao gồm các nhóm dân đã không được hệ thống giao thông phục vụ đầy đủ và thiếu cơ hội tiếp cận quy trình quyết định. PEP định hướng những nỗ lực của MPO để mang lại những cơ hội liên tục và có ý nghĩa cho công chúng để tạo ảnh hưởng và định hình quy trình ra quyết định về giao thông trong khu vực. PEP bao hàm mọi hoạt động tiếp ngoại từ các cuộc họp MPO đến các diễn đàn trực tiếp và trực tuyến, truyền thông kỹ thuật số, và các sự kiện tham gia đột xuất.

Map of Boston Region MPO

 

MPO Khu Vực Boston tin tưởng chắc chắn rằng sự tham gia có ý nghĩa của công chúng là không thể thiếu đối với công tác quy hoạch giao thông của tổ chức. Sự tham gia của công chúng giúp cải thiện quy trình quyết định bằng cách giúp hé lộ những lợi ích và bất cập về xã hội, kinh tế, và môi trường của các quyết định về giao thông và bằng cách hỗ trợ một chu trình ý kiến phản hồi liên tục trong những tình huống không ngừng thay đổi.

 

Có Thắc Mắc, Nhận Xét, Suy Nghĩ? Liên hệ với Nhân Viên MPO

Điều Phối Viên Tham Gia

publicinfo@ctps.org, 857.702.3658

 

 

Hội đồng MPO Khu Vực Boston gồm những ai?

Photo of Longfellow Bridge

Khu vực quy hoạch của MPO Khu Vực Boston gồm có 97 đô thị và khoảng 1.360 dặm vuông trải dài từ Boston đến Ipswich ở phía bắc, Marshfield ở phía nam, và đến khoảng đường Interstate 495 ở phía tây. Đó là nơi có trên 3 triệu người sinh sống và hỗ trợ trên 2 triệu việc làm.

 

Hội đồng MPO gồm có 24 thành viên tiểu bang, khu vực, đô thị, và hội đồng, họ hợp tác với nhau để đưa ra các quyết định về các ưu tiên quy hoạch và tài trợ khu vực. Các đại diện đô thị được bầu chọn mỗi 3 năm trên cơ sở liên tục. Thành Phố Boston có 2 ghế thường trực. Cùng với các đại diện từ các đô thị trên khắp khu vực, có 5 ghế thường trực cho các cơ quan giao thông bao gồm MassDOT, MBTA, và MassPort. Hội Đồng Quy Hoạch Khu Vực Đô Thị (Metropolitan Area Planning Council, MAPC), Ban Cố Vấn MBTA, và Hội Đồng Cố Vấn MPO cũng có các ghế thường trực. Truy cập trang web của MPO Khu Vực Boston để xem danh sách Hội Đồng MPO Khu Vực Boston cập nhật.

 

Mục đích của MPO là gì?

Photo of MBTA Commuter Rail train

Quốc hội thành lập các MPO để tăng cường sự hợp tác giữa các cơ quan của tiểu bang, các tổ chức, và các thành phố và thị trấn địa phương tham gia quy trình quy hoạch giao thông khu vực. Hội đồng MPO được bầu ra phụ trách việc quyết định cách chi một phần ngân sách giao thông liên bang dành cho khu vực cho các nghiên cứu giao thông được nhân viên MPO tiến hành và các dự án xây dựng. Hội đồng này cũng phải phê duyệt tất cả các khoản tài trợ giao thông liên bang được sử dụng trong khu vực, bao gồm tài trợ cho các dự án giao thông công cộng, đường xá, đường dành cho xe đạp, và người đi bộ. Tài trợ MPO được lập ra thông qua luật giao thông liên bang, gần đây nhất là Đạo Luật về Giao Thông Mặt Đất Trong Chương Trình Sửa Chữa Nước Mỹ (Fixing America’s Surface Transportation, FAST) năm 2015.

 

MPO Khu Vực Boston thực hiện 7 chức năng cốt lõi

 

Quý vị có thể tham gia bằng cách nào?

Photo of a microphone

 

Hội Đồng Cố Vấn

Hội Đồng Cố Vấn là một tổ chức độc lập, cung cấp quan điểm và lời khuyên của công chúng về quy hoạch giao thông cho MPO Khu Vực Boston. Các thành viên của họ gồm có các đô thị, các tổ chức chuyên môn, các nhóm vận động chính sách giao thông, và các cơ quan khác của tiểu bang.

 

Kế Hoạch Tham Gia

Kế Hoạch Tham Gia của MPO định hướng những nỗ lực của chúng tôi nhằm đảm bảo tất cả mọi người có thể tiếp cận quy trình quy hoạch giao thông khu vực. Để đọc thêm về các hướng dẫn, chính sách, và yêu cầu của chúng tôi, hãy đọc toàn bộ kế hoạch trên trang web của MPO tại bostonmpo.org/public_involvement.

 

Các nguyên tắc tham gia của MPO là gì?

Photo of a public meeting

MPO nỗ lực đảm bảo cởi mở và thu hút sự tham gia, và hợp tác với tất cả những ai quan tâm đến các chương trình của nó. MPO khuyến khích ý kiến của công chúng trong mọi khía cạnh của quy trình ra quyết định của họ. MPO cam kết nuôi dưỡng một quy trình tham gia mạnh mẽ và dung hòa đối với quy hoạch giao thông khu vực. Các nguyên tắc sau đây định hướng những nỗ lực của MPO trong tham gia.

 

Tại sao các MPO được thành lập?

Các MPO là chủ yếu là sự phản ứng đối với thời đại xây dựng xa lộ thập niên 1950.

Rendering of a highway interchange circa 1960

 

Các dự án, như Inner Belt ở Massachusetts, đã làm cho hàng ngàn người phải di dời.

Rendering of the proposed Inner Belt

 

Từ 1950-70, phong trào “Highway Revolts” (phản đối xa lộ) đã thách thức quy hoạch xa lộ truyền thống.

Spray paint on a wall, "Stop I-95 People Before Highways".

 

Kết hợp với phong trào bảo vệ môi trường trong nước, và việc thông qua Đạo Luật về Không Khí Sạch (Clean Air Act), việc đặt ra các quy định khác về chất lượng không khí, và việc lập ra EPA, các nỗ lực vận động chính sách này đã thu hút sự ủng hộ chính trị đáng kể cho phong trào phản đối xa lộ.

Photo of a highway protest

 

Vào ngày 30 tháng 11, 1970, không lâu sau khi trở thành Thống Đốc Massachusetts, Francis Sargent đã công bố tạm ngừng xây dựng xa lộ bên trong đường vòng Route 128 và kêu gọi một nghiên cứu toàn diện, nhiều phương thức về các nhu cầu giao thông của khu vực.

Rally with Governor of Massachusetts, Francis Sargent

 

Thông qua Đạo Luật về Xa Lộ Do Liên Bang Trợ Cấp (Federal-Aid Highway Act) năm 1973, Các Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị được trao quyền cho phép sử dụng quỹ giao thông liên bang.

 

Để biết thêm thông tin về lịch sử của MPO Khu Vực Boston, hãy truy cập dòng thời gian của chúng tôi trên trang web của MPO Khu Vực Boston.

 

Để biết thêm chi tiết về Chương Trình Tham Gia của MPO

Truy cập BostonMPO.org/public_involvement.

 

Cm ơn sự quan tâm của quý vị đối với MPO Khu Vực Boston và quy trình quy hoạch giao thông khu vực!

 

The Boston Region Metropolitan Planning Organization

10 Park Plaza, Suite 2510

Boston, MA 02116

BostonMPO.org

 

 

 

Welcome. Bem Vinda. Bienvenido. Akeyi. . 歡迎. Chào mừng.


You are invited to participate in our transportation planning process, regardless of your race, color, national origin (including limited English proficiency), religion, creed, gender, ancestry, ethnicity, disability, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, veteran’s status, or background. Read our full notice of rights and protections.

To request special accommodations, or if you need this information in another language, contact the MPO at 857.702.3700 (voice), 711 (TTY) or ​
civilrights@ctps.org (please allow 14 days). 

Accessibility icon

体中文 (Simplified Chinese)
如果需要使用其它言了解信息,请联系波士大都会组织 (Boston Region MPO) 《民法案》第六章专员电话 857.702.3700.

繁體中文 (Traditional Chinese)
如果需要使用其他語言瞭解資訊,請聯繫波士大都會規劃組織(Boston Region MPO)《民權法案》第六章專員,電話 857.702.3700.

Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole)
Si yon moun vle genyen enfòmasyon sa yo nan yon lòt lang, tanpri kontakte Espesyalis Boston Region MPO Title VI la nan nimewo 857.702.3700.

Español (Spanish)
Si necesita esta información en otro idioma, por favor contacte la Boston Region MPO al 857.702.3700.

Tiếng Việt (Vietnamese)
Nếu quý vị cần thông tin này bằng một ngôn ngữ khác, vui lòng liên lạc Boston Region MPO theo số 857.702.3700.

Português (Portuguese)
Caso estas informações sejam necessárias em outro idioma, por favor, contate o MPO da Região de Boston pelo telefone 857.702.3700.